Соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалтын талаар сургалт явуулав

Нийтэлсэн: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
2018 Оны 6 Сарын 20

МХЕГ-аас есөн дүүргийн ЗДТГ-ын соёл хариуцсан мэргэжилтэн, түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал байрладаг 20 хорооны Засаг дарга, соёлын ордны мэргэжилтнүүдэд “Соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалтын эрх зүйн орчин” сэдэвт сургалтыг өнөөдөр зохион байгууллаа.

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаарх мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хорооны Засаг дарга, соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нарын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор хийгдэж буй тус сургалтаар нийслэл хотын түүх, соёлын дурсгал, соёлын өвийн тухай ойлголт, хадгалалт хамгаалалтад тулгамдаж буй асуудал, шийдэл, бүртгэл судалгаа, хууль эрх зүйн орчин зэрэг сэдвээр холбогдох байгууллагуудын мэргэжилтэн, эрдэм шинжилгээний ажилтан, улсын байцаагч сургалт явуулсан байна.