ЦАХИМ ЭМНЭЛЭГ БОЛЛОО

ЦАХИМ ЭМНЭЛЭГ БОЛЛОО

“AXIS” компанитай хамтран Цахим эмнэлгийн системд программын сайжруулалт хийж, цахим холболтыг 2022 оны 05 дугаар сард өргөтгөж   Эмийн сан, Хоол үйлдвэрлэлийн тасаг, Тэгш хамруулах нийгмийн сэргэн засалтын газруудыг цахим системд холбосноор  мэдээллийн цар хүрээг нэмэгдүүлж чадсан.

Төвийн цахим мэдээллийн санд 2022 оны 01 сарын 01-нээс 2021 оны 11 сарын 30-ны байдлаар 6743 хүүхэд бүртгэгдсэн. Үүнээс амбулаториор 4658, стационараар 2085 үүнээс хэвтэн эмчлүүлэх тасагт 1382, өдрийн эмчилгээнд 703 байна. Нийт бүртгэгдсэн хүүхдийг харьяаллаар нь авч үзвэл:

  • Нийслэл Улаанбаатар хотоос 4334
  • Хөдөө орон нутгаас 2409

            Урт хугацааны сэргээн засах тусламж үйлчилгээнд 2022 онд давхардсан тоогоор – 49 хүүхэд хамрагдсан.